Imieniny:
poniedziałek, 16 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Przebudowa dróg Michałów – Krobanów


Projekt
 
„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg we wsiach Michałów i Krobanów”
 
realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 
Projekt obejmuje przebudowę jednego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych o łącznej długości 1814 mb i powierzchni jezdni ok. 12 015 m2 wraz z odwodnieniem.
 
Koszty realizowanego zadania to 3 200 000 zł
 
Źródła finansowania:
Środki własne 1 600 000 zł,
w tym:
– środki budżetu Gminy Zduńska Wola 1550 000 zł
– środki partnera – Powiatu Zduńskowolskiego 50 000 zł
Środki z budżetu państwa 1 600 000 zł
 
Termin realizacji zadania:
maj 2010 r. – październik 2010 r.
 
Zakres działań ujętych w projekcie obejmuje:
– frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych w dostosowaniu do
projektowanego ruchu;
– przebudowę pasa jezdni dróg gminnych o łącznej długości 1.814 mb i powierzchni jezdni ok. 12 015 m2, polegającej na
poszerzeniu jezdni oraz wzmocnieniu istniejącej nawierzchni;
– poprawę stanu poboczy na odcinku modernizowanego ciągu;
– wyznaczenie zatok przystankowych autobusowych, wykonanych z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie z
chudego betonu, na podsypce cementowo – piaskowej wraz z chodnikiem – 2 szt;- korektę geometrii łuków na
skrzyżowaniach;
– przebudowę elementów odwodnienia;
– wybudowanie łącznie 90 zjazdów do nieruchomości sąsiednich, w tym 77 wykonanych z kostki betonowej szarej grub. 8
cm z wydzieleniem szerokości pasa 20 cm z kostki kolorowej oraz 13 wjazdów gospodarczych o nawierzchni z destruktu
o grubości warstwy 15 cm;
– wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez nadanie jednostronnego lub dwustronnych spadków poprzecznych,
oczyszczenie, przebudowę i wykonanie przepustów pod koroną drogi o łącznej długości ok. 52 mb,;
– wybudowanie jednostronnego chodnika szerokości 2,00 m na drodze z kostki brukowej szarej o łącznej długości 1397 m;
– poszerzenie jezdni dróg do jednakowej normatywnej szerokości 5,5 m;
– nadanie jezdni dróg jednostronnego lub dwustronnego spadku poprzecznego o wartości 2% dla chodnika i jezdni i 8% dla
pobocza.