Imieniny:
poniedziałek, 16 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Opracowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Karsznicach


logo-fundusz-2014

 

Opracowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko-parkowego w Karsznicach

Opracowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Karsznicach dotyczy terenu ujętego w gminnej ewidencji zabytków wprowadzonej Zarządzeniem Nr 275/2012 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zduńska Wola. Ochrona na objętym wnioskiem terenie ustanowiona jest na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), tj. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola dla obszaru fragmentu wsi Karsznice (Uchwała Nr XLVI/302/09 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2009 r.).

Ochroną na terenie kompleksu objęte są następujące elementy:

  • dwór w zespole dworsko – parkowym,
  • park w zespole dworsko – parkowym

Przygotowanie dokumentacji pn. Rewaloryzacja zespołu dworsko – parkowego w Karsznicach, obejmuje:

1) inwentaryzację drzewostanu na terenie parku w formie mapowej, tabelarycznej i opisowej, dokumentację fotograficzną stanu istniejącego;

2) projekt koncepcyjno-architektoniczny nawiązujący do dawnego wizerunku parku wraz z rysem historycznym parku, podzielony na dwa etapy:

  • etap I dotyczący obszaru leśnego,
  • etap II dotyczący obszaru budynków (mieszkalnego i gospodarczych);

3) rysunki techniczne dotyczące nowych nasadzeń, nawierzchni, małej architektury, nowo zaprojektowanych elementów;

4) wizualizację projektu koncepcyjno-architektonicznego parku;

5) projekt graficzny i techniczny tablicy informacyjnej nt. historii i przyrody parku;

6) szacunkowy kosztorys prac.

Zakres opracowania dotyczy części obiektu zabytkowego zlokalizowanego na terenie działki nr 261/15 (część działki o starym numerze 261/12 objęta ochroną konserwatorską).

Obiekt powiększy zasób publicznej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej w regionie, przyczyniając się do poprawy jakości i dostępności oferty rekreacyjnej Gminy Zduńska Wola. Celem zadania jest zachowanie i ochrona dziedzictwa historyczno – przyrodniczo – kulturowego zespołu dworsko – parkowego poprzez sporządzenie dokumentacji technicznej służącej ich rewaloryzacji. Opracowanie ma jednocześnie służyć dostosowaniu chronionego parku do potrzeb społecznych i edukacyjnych oraz umożliwić społeczeństwu korzystanie z jego walorów przyrodniczych.

 

Łączny koszt zadania                            20 450,00 zł
Dotacja WFOŚiGW w Łodzi                16 350,00 zł
Udział własny                                             4 100,00 zł

 

herbGmina Zduńska Wola