Imieniny:
piątek, 20 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Statut


STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

  

I. Przepisy ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy Zduńska Wola działającą na podstawie:
ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ),
ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami ),
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku
Nr 15, poz. 148 ze zmianami),
ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378 ze zmianami),
ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 ze zmianami),
przepisów zawartych w innych aktach prawnych,
niniejszego statutu.
§ 2.1.   Ośrodek działa jako jednostka budżetowa.
     Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.
Ośrodek ma siedzibę w Zduńskiej Woli, przy ulicy Zielonej 30 i obejmuje swoim działaniem teren gminy Zduńska Wola.
Ośrodek współdziała z instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
Ośrodek przy oznaczaniu spraw używa symbolu „GOPS”.

  

II. Cele i zadania

§ 3. Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:
 1. analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej;
 2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń;
 3. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;
 4. pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom  i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;
 5. realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury społecznej
§ 4. Ośrodek realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:
I.    Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
zadania własne gminy:
 1. współudział w opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości i uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci;
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. sporządzenie sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 18. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 19. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 20. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
zadania zlecone gminie:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ;
 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
II. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych:
a)   ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych;
b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;
c) przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Wojewody w zakresie realizacji zadań
    wynikających z ww. ustawy;
III. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego :
a)  przejmowanie środków Państwowego Funduszu Kombatantów i przyznawanie
     kombatantom i członkom ich rodzin doraźnej pomocy materialnej i okresowej pomocy
     materialnej;
b)  realizowanie dla kombatantów usług opiekuńczych;
c)  świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
     w drodze wyjątku emerytur i rent.
IV. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego :
a)   świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
b)   występowanie do sądu o wyrażenie zgody na umieszczenie osoby w domu pomocy
      społecznej.
V.  Ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
      ze środków publicznych :
a) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
b) przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu wydania decyzji wójta
     potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
VI. Ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych :
a)   finansowanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób pobierających
      świadczenie pielęgnacyjne;
VII. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
a)   ustalanie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
b)   przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
c)   przygotowywanie okresowych sprawozdań dla Wojewody w zakresie realizacji zadań
      wynikających z ww. ustawy;
d)   podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych.

  

III. Struktura organizacyjna

§ 5.1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który ponosi odpowiedzialność za wyniki jego pracy.
          Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.
     2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
§ 6. Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy i funkcjonowania Ośrodka;
 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi;
 3. wykonywanie funkcji przełożonego służbowego w stosunku do pracowników Ośrodka;
 4. dbałość o właściwy dobór pracowników oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych;
 5. zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Ośrodka;
 6. składanie Radzie corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 7. przygotowanie projektów uchwał i porozumień w sprawach z zakresu pomocy społecznej;
współpraca przy opracowaniu i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
§ 7.Kierownik Ośrodka wydaje decyzje administracyjne w zakresie wykonywania zadań
     zleconych gminie, zadań własnych gminy na podstawie pełnomocnictwa udzielonego
     przez  Wójta Gminy Zduńska  Wola.

§ 8.1. Kierownik Ośrodka może wytoczyć na rzecz obywateli powództwo o roszczenia alimentacyjne.

2. W celu ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych Kierownik Ośrodka ma prawo

występować do organów podatkowych z wnioskiem o udzielenie informacji

o dochodach osoby, która ubiega się o świadczenia.

3. Kierownik Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności
lub niezdolności do pracy, do organów określonych odrębnymi przepisami.

4. Ośrodek może prowadzić działalność charytatywną ( dobroczynną) w celu zdobycia

środków finansowych wspomagających działalność statutową.

§ 9. Dla pracowników Ośrodka stosuje odpowiednio przepisy o pracownikach samorządowych.
§ 10.1. Kierownik i pracownicy Ośrodka powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych
            stanowisk kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach.
2.Wynagrodzenie dla Kierownika ustala Wójt Gminy, dla pozostałych pracowników
   Kierownik Ośrodka.
§11. W skład Ośrodka wchodzą:
Kierownik Ośrodka;
Zastępca Kierownika;
zespół pracowników socjalnych;
zespół pracowników ds. świadczeń rodzinnych;
pracownik ds. funduszu alimentacyjnego;
Klub Integracji Społecznej;
obsługa finansowo – księgowa.
§ 12. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego  uchwalenia.