Imieniny:
sobota, 20 października 2018
EnglishGermanPolish

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odejściami na działkach w miejscowościach Ogrodzisko, Czechy gm. Zduńska Wola


 


Cel projektu:

Celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Zduńska Wola, na terenie gminy Zduńska Wola poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie do sieci kolejnych mieszkańców gminy, doprowadzając do właściwego oczyszczania ścieków bytowych.

W wyniku realizacji projektu zostanie osiągnięty cel bezpośrednio związany z efektywnym gospodarowaniem zasobami wodnymi – ograniczenia przedostawania się  do wód powierzchniowych i podziemnych niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

Realizacja inwestycji przyczyni się do ochrony zasobów wodnych nie tylko gminy, ale również powiatu zduńskowolskiego i województwa łódzkiego oraz przyczyni się do ochrony zlewni rzeki Warty – dorzecza Odry oraz zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku.

 

Efekt rzeczowy:

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej: 3,80 km

 

Efekt ekologiczny:

Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączali się do sieci w wyniku realizacji projektu: 215 RLM

 

Koszty projektu:

  1. Koszt całkowity projektu: 5 224 307,66 PLN
  2. Wydatki kwalifikowane: 3 794 968, 56 PLN
  3. Wnioskowane dofinansowanie (EDB) 3 225 723,27 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych,
  4. Kwota dotacji – 3 225 723,27 PLN

 

 

 

Projekt realizowany w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

Facebook